Pełnomocnik Wspólnika Spółki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gnieźnie
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 784-00-03-435
KRS 0000319537
REGON 000617440
kapitał zakładowy 1 000 000 zł

ogłasza

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. nr  55 poz. 476, z 2007 r. nr 197 poz. 1427 oraz z 2016 r. poz. 528)

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wyższe wykształcenie,

 2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowiskach kierowniczych,

 3. posiadać praktyczną znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa

 4. spełniać wymogi wobec kandydata na członka organu zarządczego określone w art.22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.2259 z późn. zm.).

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. życiorys (CV),

 3. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

 4. oświadczenie potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowiskach kierowniczych,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. zaświadczenie o niekaralności w oryginale, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,

 8. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,

 1. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Infrastruktury oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
 2. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat dołącza oryginały lub odpisy dokumentów, potwierdzających kwalifikacje. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Pełnomocnikowi Wspólnika oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721), kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Infrastruktury powinien zawierać informację, że składany jest w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółkinie otwierać” na adres Spółki: ul. Kolejowa 2, 62-200 Gnieźnie.

Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie Spółki w godzinach od 800 do 1500. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień doręczenia.

 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 7 czerwca 2018 r.

 2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. W terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 4 czerwca 2018 r. w sekretariacie Spółki uczestnikom postępowania kwalifikacyjnego zostaną udostępnione następujące informacje:

 1. Akt założycielski Spółki,

 2. odpis z KRS,

 3. sprawozdanie finansowe za 2016 r.

 4. sprawozdanie F-01 wg stanu na dzień 31.03.2018 r.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 14 czerwca 2018 r.
  O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

 2. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasad nadzoru właścicielskiego,

 4. znajomość finansów przedsiębiorstwa,

 5. znajomość audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

 6. znajomość zasad i przepisów prawa pracy,

 7. znajomość roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,

 8. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

 1. Pełnomocnik Wspólnika może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

 2. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Pełnomocnik Wspólnika powiadomi pisemnie kandydatów.